Työnantaja ja työterveyshuollon tuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon sisällön.

Tiesitkö että...

On helpompi hakea korvauksia verkossa, kun työterveyshuolto toimittaa esitiedot sähköisesti Kelaan.

Työnantaja ja työterveyshuollon tuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon sisällön.

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet, jotka perustuvat työpaikan tarpeisiin.

Työterveyshuollon järjestäminen

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jota koskee työturvallisuuslaki ja jota tehdään Suomessa.

Aika hakea työterveyshuollon korvausta!

Lue tiedote, jossa on vinkkejä myös sähköiseen korvausten hakemiseen.

Lue tiedote täältä

Lisäksi 1.1.2017 alkaen työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta. Työnantajan velvollisuus työnterveyshuollon järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin.

Työnantaja hankkii työterveyshuollon palvelut esimerkiksi kunnallisesta terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa yhteistyössä laadittu kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä.

  • Tietoa työterveyshuollon toimijoista Työterveyslaitoksen sivustolta Työterveydeksi.fi.

Jos yrittäjällä on työntekijöitä, hän voi hakea samalla hakemuksella korvausta omista ja työntekijöidensä työterveyshuollon kustannuksista.

Kustannusten korvaaminen

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys (perusselvitys) ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korvauksen saamiselle.

Työterveyshuollon kustannuksina ei korvata esimerkiksi hammashuoltoa, kuntoutusta, työ- ja liikennetapaturmia eikä ammattitauteja. Näitä varten on omat lakisääteiset korvausjärjestelmänsä.

Voit kysyä meiltä

Lisätietoja ja neuvontaa työterveyshuollon korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista saa hakemusten käsittelypaikoista. Kustannusten korvaamista koskevissa periaatteellisissa kysymyksissä sekä työterveyshuollon kehittämiseen liittyvissä ja palveluntuottajia koskevissa asioissa lisätietoa saa Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksesta, tth(at)kela.fi, vaihde 020 634 11.

Lue lisää