Reseersättningar

FPA betalar ersättning för en del av kostnaderna för resor  till offentlig eller privat hälso- och sjukvård om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning.

Om du deltar i rehabilitering som ordnas av FPA ersätter FPA i regel resekostnaderna till det ställe där rehabiliteringen ges. Frågor angående ersättning av resekostnader utreds i samband med ansökan till rehabilitering. Om det finns begränsningar som gäller ersättning för resor i samband med rehabilitering, finns de angivna i rehabiliteringsbeslutet.

Ersättning betalas för den del som överstiger självrisken.

Närmaste vårdenhet

Ersättning beviljas för resor från kundens stadigvarande hemadress till närmaste vårdenhet där kunden kan få nödvändig vård. I regel är den närmaste vårdenheten den egna kommunens huvudhälsovårdscentral.

Billigaste färdsätt

Resan ersätts enligt det billigaste till buds stående färdsättet med beaktande av kundens sjukdom och aktuella hälsotillstånd samt trafikförhållandena.

Om sjukdom, en svår funktionsnedsättning eller trafikförhållandena förutsätter användning av specialfordon, till exempel taxi eller egen bil, kan ersättning betalas enligt kostnaderna för användning av specialfordon.

 

Läs mer