Omat tulot vaikuttavat työmarkkinatukeen

Työmarkkinatuessa otetaan huomioon kaikki omat ansiotulosi suojaosan ylittävältä osalta. Näitä tuloja ovat ansiotulot, pääomatulot ja eräät sosiaalietuudet. Voit arvioida omien tulojesi vaikutuksen työmarkkinatukeen laskurilla.

Ansiotulot

Jos sinulla on työttömyysaikana satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja tuloja, muista ilmoittaa niistä Kelaan. Työtulosi sovitellaan työmarkkinatuen kanssa, joka maksetaan 4 viikon välein (= sovittelujakso). Työmarkkinatuki voidaan maksaa myös kalenterikuukausittain, jos teet osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan kerran kuukaudessa.

Perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Työtuloa ovat rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Ansioille suojaosa

Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on 300 euroa. Tämän verran voit siis tienata bruttona kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää. Ilmoita työttömyysajan ansiotulot Kelaan, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa 4 viikon sovittelujakson aikana. Soviteltua työmarkkinatukea maksetaan samoin kuin palkkaa, yleensä kuukausittain tai neljän viikon välein.

Osa-aikainen tai keikkatyö alkaa usein keskellä kuukautta. Sovitellun työttömyysetuuden maksurytmiin pääsemiseksi käytetään ensimmäisellä maksukerralla ns. laskennallista tuloa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vajaan maksujakson, eli "erityisen sovittelujakson", tulo lasketaan vastaamaan kuukausituloa. Laskennallinen kuukausitulo saadaan, kun kerrotaan päiväpalkka luvulla 21,5. Päiväpalkka saadaan jakamalla työstä saatu tulo sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (viisi päivää / viikko).

Erityisellä sovittelujaksolla on 300 e suojaosa, eli vain suojaosan ylittävä laskennallinen tulo vähentää etuutta.

Soviteltua työmarkkinatukea maksetaan, jos

 • teet tilapäisesti enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä tai
 • teet osa-aikatyötä, jonka työaika sovittelujakson aikana on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta, tai
 • jatkat työssä, jossa työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia, tai
 • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta
 • päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa..

Jos työnantajan palkkatodistuksen odottaminen viivästyttää kohtuuttomasti työmarkkinatuen maksamista, tukea voidaan maksaa etukäteen itse ilmoittamiesi tulojen perusteella (ennakkomaksu). Ennakkomaksu on mahdollinen silloin, kun alat saada soviteltua työttömyysetuutta.

Jos sinut lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei sovitella, vaan lomautuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Palkkatuettu työ

Jos olet osa-aikaisessa palkkatuetussa työssä, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työmarkkinatukeen.

Työmarkkinatuesta vähennettävät sosiaalietuudet

Saamasi sosiaalietuudet vähennetään yleensä suoraan työmarkkinatuesta. Kuukausittain maksettava sosiaalietuus muutetaan päiväkorvaukseksi jakamalla kuukausimäärä 21,5:llä.

Työmarkkinatuesta vähennetään esim. työnhakijan saama lasten kotihoidon tuki.

Seuraavat sosiaalietuudet eivät kuitenkaan vaikuta työmarkkinatukesi suuruuteen:

 • lapsilisä
 • elatusapu tai -tuki
 • yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
 • toimeentulotuki
 • eläkettä saavan hoitotuki tai vammaistuki
 • tapaturmavakuutuslain mukaan maksettu haittaraha, sotilasavustus ja sotilasvammalain mukainen elin- tai täydennyskorko.

Pääoma- ja muut tulot

Omat pääomatulosi ja muut tulosi otetaan huomioon työmarkkinatuen tarveharkinnassa. Pääomatuloja ovat esim. vuokra-, metsä-, korko- ja osinkotulot. Muita kuin ansiotuloja ovat eräät sosiaalietuudet, esim. omaishoidon tuki. Tarveharkinnassa otetaan huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana. Vuosittain tai muutoin toistuva tuloerä jaetaan tuloksi koko vuodelle tai muulle tulokaudelle.

Yksin asuvalla työttömällä työmarkkinatukea vähentävät pääoma- ja muut tulot, jotka ylittävät 311 e/kk. Täydestä työmarkkinatuesta vähennetään 75 % tulorajan ylittävistä tuloista.

Avio- tai avoliitossa asuvalla ja perheellisellä työttömällä tuloraja on 1 044 e/kk. Tulorajaa korotetaan 130 eurolla jokaista huollettavaa lasta kohden. Täydestä työmarkkinatuesta vähennetään 50 % tulorajan ylittävistä tuloista.

Tietyissä tilanteissa tarveharkintaa omien pääoma- ja muiden tulojen perusteella ei sovelleta.

Viimeksi muokattu 13.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017